Gửi nhận hợp đồng, tài liệu, thông tin khách hàng, đối tác

Khi sử dụng sản phẩm DSP và DPM thì có khả năng tích hợp với Hub service để gửi hợp đồng, tài liệu đã ký cho khách hàng đối tác của mình

Kết nối

 • Mời khách hàng, đối tác cùng sử dụng hệ thống Hub service để giao dịch với nhau qua hệ thống Hub Service

  Quản lý các đối tác đã kết nối

Gửi nhận, hồ sơ, tài liệu

 • Gửi tài liệu, hợp đồng cho khách hàng và đối tác

  • Gửi cho một hoặc nhóm công ty

   Hỗ trợ thu hồi hoặc gửi bổ sung

   Biết được người nhận hồ sơ của đối tác

Bảo mật

 • Toàn bộ dữ liệu gửi nhận được mã hoá RSA trong quá trình gửi nhận

  Hỗ trợ thiết lập thêm mật khẩu khi gửi

  Hỗ trợ đăng nhập 2 lớp ( two factor)

Tích hợp

 • Tích hợp với sản phẩm Dsign và DPM

  Tích hợp với các hệ thống khác

Khách hàng đã sử dụng giải pháp của Kết Nối Phẳng

Sự hài lòng của khách hàng chính là mục tiêu của chúng tôi

Hãy đăng ký để được tư vấn giải pháp miễn phí! Đăng ký